კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ამ ვებ-გვერდს მართავს შპს „კოპალა“. წინამდებარე დებულება განმარტავს პერსონალური ინფორმაციის ტიპს („პერსონალური ინფორმაცია“ ან „პერსონალური მონაცემები“), რომელსაც კოპალა იღებს თქვენგან და აგრეთვე იმას, თუ როგორ იყენებს მას ჩვენი კომპანია („ჩვენ“ ან „ჩვენი“). თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან შფოთავთ კონფიდენციალურობის თაობაზე, ამ დებულების განხილვის შემდეგ, გთხოვთ, მოგვმართოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@kopala.ge

1. პერსონალურ ინფორმაციას ვიღებთ თქვენგან, თუ დაჯავშნა ხდება ჩვენი ვებ- გვერდის საშუალებით. ეს პერსონალური ინფორმაციაა:

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის მონაცემები (რომელიც მოიცავს სახელს, გვარს ან იდენტიფიკაციის სხვა მონაცემებს, წოდებას, დაბადების თარიღს და სქესს);

საკონტაქტო მონაცემები (რომელიც მოიცავს ანგარიშსცორების, მიწოდების, ელფოსტის მისამართს და ტელეფონის/ფიჭური ტელეფონის ნომერ(ებ)ს); ფინანსურ მონაცემები (რომელიც მოიცავს თქვენი საბანკო ანგარიშის და ანგარიშსწორებისთვის მითითებული ბარათის რეკვიზიტებს); ტრანზაქციის მონაცემები (რომელიც მოიცავს დეტალებს თქვენთან და თქვენ მიერ გადახდების შესახებ და ჩვენგან შეძენილი პროდუქტებისა და სერვისების სხვა დეტალებს);

ტექნიკურ მონაცემები(რომელიც მოიცავს თქვენს IP მისამართს, შესვლის მონაცემებს, ბრაუზერის ტიპსა და ვერსიას. დროის ზონის პარამეტრი და მდებარეობა, ბრაუზერის დანამატის ტიპები და ვერსიები, ოპერაციული სისტემა და პლატფორმა და სხვა ტექნოლოგია-მოწყობილობებზე, რომლებსაც იყენებთ ჩვენს ვებ-გვერდზე წვდომისთვის) კონკრეტული მონაცემები თითოეულ მომხმარებელზე (რომელიც მოიცავს მომხმარებლის სახელს და პაროლს, დაჯავშნას, თქვენს შესყიდვებს, ან შესრულებულ შეკვეთებს, თქვენს ინტერესებს, პრიორიტეტებს, გამოხმაურებისა და გამოკითხვის პასუხებს) გამოყენების მონაცემები ( რომელიც მოიცავს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს ვებ-გვერდს, პროდუქტებსა და სერვისებს) მარკეტინგისა და კომუნიკაციების მონაცემები (რომლებიც მოიცავს თქვენს პრიორიტეტებს ჩვენგან და ჩვენი მესამე მხარისგან რეკლამის მიღებისას).

2. მესამე მხარის მონაცემთა შემგროვებლები და პროცესორები

ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი კონტრაქტორების მომსახურებებს თქვენს მიერ განხორციელებული გადახდების დასამუშავებლად. ჩვენი პოლიტიკაა თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გაზიარება კონტრაქტორებთან, რომლებიც ვალდებულნი არიან შეინახონ პირადი ინფორმაცია კონფიდენციალურად და გამოიყენონ მხოლოდ იმ მიზნებისთვის, რასაც ჩვენ ვავალებთ მათ. თუ გსურთ გადაიხადოთ თქვენი ჯავშნისა და ცხოვრების საფასური ამ ვებ-გვერდის საშუალებით, თქვენი პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება შეგროვდეს მესამე მხარის მიერ და არა ჩვენ მიერ. შესაბამისად, თქვენი პერსონალური ინფორმაცია დაექვემდებარება მესამე მხარის კონფიდენციალურობის დებულებას და არა წინამდებარეს. ჩვენ ვერ ვიქნებით პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ შეგროვებულ პერსონალურ ინფორმაციაზე, მის დამუშავებაზე ან კონფიდენციალურობის დარღვევაზე. ნაგულისხმევია: პერსონალური მონაცემები, რომლებიც არ გეკუთვნით თქვენ და კანონიერად არის მიღებული თქვენგან მესამე მხარის მიერ. თქვენ გაქვთ სამართლებრივი და იურიდიული უფლებამოსილება შეაგროვოთ და გადმოგვცეთ ამ მესამე მხარის პერსონალური მონაცემები.

3. როგორ და როდის ხდება მონაცემთა შეგროვება

პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება მიღებულ იქნეს პირდაპირ თქვენგან. მაგალითად: Google-ის მეშვეობით ჩვენს ვებ-გვერდზე შესვლის, ჩვენს Wi-Fi-ზე აბონენტად დარეგისტრირდების, აგრეთვე მომსახურების ყიდვის ან დაჯავშნის დროს. ან შეგვიძლია ინფორმაცია მივიღოთ სხვა წყაროებიდან, როგორიცაა მარკეტინგული პარტნიორები, დაჯავშნის სისტემები, სოციალური მედიის პლატფორმები და სხვა მესამე მხარეების მეშვეობით. მაგალითად: როდესაც დააკავშირებთ სოციალური მედიის ანგარიშს თქვენი ვებ-გვერდის ანგარიშთან. თქვენი სოციალური მედიის ანგარიშის პერსონალური ინფორმაცია თავს მოიყრის ჩვენთან, ამავე დროს, ის შეიძლება შეიცავდეს არა მხოლოდ თქვენს, არამედ თქვენი მეგობრების პერსონალურ ინფორმაციასაც.

4.პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების მიზანი

ჩვენ ვამუშავებთ პერსონალურ ინფორმაციას თქვენი გამოცდილებისა და ჩვენი სერვისების გასაუმჯობესებლად. ჩვენი სერვისების თქვენს საჭიროებებზე მოსარგებად, ასევე ნებისმიერი ხარვეზის იდენტიფიცირების მიზნით, რაც შეიძლება გვქონდეს ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით ინფორმაციის მიწოდებისას. ჩვენ მუდმივად გეკონტაქტებით (მათ შორის, გაცნობთ გავრცელებულ სარეკლამო შეთავაზებებს და მომხმარებელთა გამოკითხვებს), ვაუმჯობესებთ ჩვენს მომსახურებებს, ვაგზავნით თქვენს საინფორმაციო ბიულეტენებს. ამიტომ, ზოგიერთი აქცია მოითხოვს თქვენი პერსონალური ინფორმაციის მესამე მხარისთვის გაზიარებას, მაგალითად როგორებიცაა მარკეტინგული და საკომუნიკაციო კომპანიები. ეს კონტრაქტორი კომპანიები იცავენ ჩვენ მიერ გადაცემულ პერსონალურ ინფორმაციას. ჩვენ ასევე ვიყენებთ მოპოვებულ მონაცემებს ანალიტიკური და სტატისტიკური მიზნებისთვის, ანუ იმის გასაგებად, თუ როგორ ურთიერთობენ მომხმარებლები ჩვენს ვებ-გვერდზე. დროდადრო ვატარებთ გამოკითხვებს რათა ვიცოდეთ ჩვენი მომხმარებლების კმაყოფილების ხარისხი.

5. გაზიარება

ჩვენ შეგვიძლია გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია: – ჩვენს ფილიალებს, რაც გულისხმობს ჩვენთან დაკავშირებულ პირებს, მათ შორის ნებისმიერ სხვა სუბიექტს და/ან პირს, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად კონტროლდება ჩვენ მიერ, ექვემდებარება საერთო კონტროლს ან კონტროლდება ჩვენთან ერთად. სხვა შვილობილი სუბიექტის მიერ. ტერმინი „კონტროლი“ ნიშნავს უფლებამოსილების ფლობას, პირდაპირ ან ირიბად. უფლებას წარმართოს ან გამოიწვიოს ერთეულის/პირის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის მიმართულება, ინტერესების ან ხმის მიცემის, ფასიანი ქაღალდების ფლობის ან კონტროლის გზით, ხელშეკრულებით თუ სხვაგვარად; – მესამე მხარის კონტრაქტორები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გადახდის დამუშავებას, მონაცემთა ანალიზს, აუდიტორულ მომსახურებას ან მარკეტინგულ და სარეკლამო მომსახურებას ჩვენი კომპანიისთვის ან მისი შვილობილი კომპანიებისთვის; – სამთავრობო და საჯარო ორგანოები, როგორც ამას მოქმედი კანონმდებლობა მოითხოვს.

6. გამოწერები

თქვენ მიერ გამოწერის მეშვეობით , ჩვენ მივიღებთ თქვენი ელფოსტის მისამართს, ინფორმაციის გაზიარების მიზნით. ამ ღილაკზე დაწკაპუნებით, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ გამოწერა. თუ გამოიწერთ ჩვენს საინფორმაციო ბიულეტენს, ჩვენ დავამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ამ გამოწერის სამართავად. მათ შორის, ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ ინფორმაციის ელ.ფოსტით გასაგზავნად. ასევე, მოგაწვდით ჩვენს პროდუქტებთან და სერვისებთან დაკავშირებულ სიახლეებსა და ინფორმაციულ შეტყობინებებს, რათა დავადგინოთ მომხმარებელთა კმაყოფილების ხარისხი.

7.ნამცხვრები

ჩვენი ვებ-გვერდის მონახულებისას თქვენს კომპიუტერს ან მოწყობილობას შეიძლება მიეწოდოს „ქუქი-ფაილი“, რომელიც თვალყურს ადევნებს თქვენს პრიორიტეტებს. ეს ინფორმაცია გვეხმარება ჩვენი მომსახურებებისა და ვებ-გვერდის განახლება/გაუმჯობესებაში. ჩვენ ვამუშავებთ პერსონალურ ინფორმაციას „ქუქი-ფაილის“ გამოყენებით ჩვენი პოლიტიკის შესაბამისად.

8.შენახვა და უსაფრთხოება

ჩვენ ვეპყრობით თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას ფრთხილად და კონფიდენციალურობის დაცვით. ვიცავთ ყველა ტექნიკურ და შიდა უსაფრთხოების ზომებს, ამ ინფორმაციის უკანონო გამოყენების, დაკარგვის, ცვლილების, დამუშავების და სხვა არაავტორიზებული ფორმებისგან დაცვის მიზნით. ეს ღონისძიებები ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. თქვენი მონაცემების შენახვის დრო განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

9. თქვენი უფლებები და ვალდებულებები

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე, რომლებსაც ვინახავთ. ასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენ შესახებ პერსონალური მონაცემების შეცვლა, პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების შეზღუდვა. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ჩვენთვის ან მესამე მხარისთვის მიყენებული ნებისმიერი დანაკარგისა ან ზიანის მიყენებაზე, საინფორმაციო ბიულეტენის რეგისტრაციის ფორმებში მცდარი, არასწორი ან არასრული ინფორმაციის წარდგენაზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ უნდა მოგვაწოდოთ მხოლოდ თქვენი საკუთარი მონაცემები და არ გაქვთ უფლება გაავრცელოთ ინფორმაცია მესამე მხარეზე. თუ თქვენ გაგვიზიარებთ პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც ეკუთვნის მესამე მხარეებს, ამისთვის უნდა გქონდეთ სათანადო უფლებამოსილება და იურიდიული უფლება. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ რომ გარკვეული ინფორმაცია იქნება შენახული ტრანზაქციების დასასრულებლად, რომლებიც წამოწყებული იყო ცვლილების ან წაშლის მოთხოვნამდე. შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლა კანონით დაწესებული დროის გასვლის შემდეგ, ან თუ თქვენი თანხმობით მიღებული მონაცემების შენახვა აღარ არის სავალდებულო/აუცილებელი იმ მიზნებისთვის, რისთვისაც ჩვენ გვჭირდება მათი დამუშავება ასევე გაქვთ უფლება გააუქმოთ ეს თანხმობა. ასეთი მოთხოვნა მოწოდებული უნდა იყოს ქვემოთ მოცემული საკონტაქტო დეტალების მეშვეობით.

თქვენი უფლებები წაშლის ან მონაცემების დამუშავების შეზღუდვასთან დაკავშირებით შეიძლება გაუქმდეს იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვაქვს დასაბუთებული, ლეგიტიმური საფუძველი თქვენი ინფორმაციის დასამუშავებლად,

10. მოქმედი სამართალი

ჩვენი ვებ-გვერდები ექვემდებარება და იმართება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

11. ნებისმიერი კითხვის ან პრეტენზიის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

შპს კოპალა. საფოსტო მისამართი: საქართველო, თბილისი, ჩეხოვის ქ. 8/10 ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@kopala.ge

Contact Us
Sign up for the news and best rates

©Kopala Group 2023


© 2023 Kopala Group.All rights reserved.